Workhouse Facility Services tilbyr følgende tjenester:

 • Utleie, fakturering av husleie, visninger og markedsføring
 • Jevnlig inspeksjoner av bygg og lokaler
 • Service, support og oppfølging til alle leietakere
 • Vaktmestertjenester
 • Håndverkertjenester
 • Vask
 • Tekniske installasjoner som bredbånd, alarm m.m.
 • Håndtering av salg, eiendomsutvikling, oppgraderinger

Workhouse outsourcer alle tjenester, men administrer alle underleverandører. Inspeksjoner, utleie, service m.m. gjøres personlig av oss.

IN ENGLISH:

Workhouse Facility Services offers the following services:

 • Rental, billing of rent, viewings and marketing
 • Regular inspections of buildings and premises
 • Service, support and supervision to all tenants
 • Janitorial
 • Handyman Services
 • Cleaning
 • Technical installations like broadband, alarm etc.
 • Sales, property development, upgrades

Workhouse outsource all services, but manage all subcontractors. Inspections, rental, service and more is done by us personally.